Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последно актуализирани на 20.01.2020г.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ОСМ БГ партнър” ЕООД, от една страна и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн shop.osmbg.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Общите условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е еhttps://ec.europa.eu/.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате търговски услуги, предлагани от сайта shop.osmbg.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на shop.osmbg.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на shop.osmbg.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/

I. Предоставяни услуги

Чл. 1. Услугите, предоставяни от “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Услуги на информационното общество са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

Чл. 2. shop.osmbg.com e електронен магазин, достъпен на сайта shop.osmbg.com, чрез който Потребителят има възможност да сключи договори за покупка на предлаганите от “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ стоки.

II. Идентификация и регистрация

Чл. 3 “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com /идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на shop.osmbg.com и на IP адреса на Потребителя.

Чл.4 (1) “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на поръчката – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг за предлагане на нови стоки на Потребителя.

III. Поръчка

Чл. 6 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ стоки в електронния магазин. Договорът може да се сключи и след провеждане на телефонно обаждане на тел.0899950905 или писмено изразено желание на мейл office@osmbg.com

(2) Клиент може да направи поръчка, като за целта трябва да посочи:
• електронна поща
• име и адрес за доставка на стоката
• вярно попълнени данни за контакт – две имена и телефон.

Чл.7 Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил, чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Чл.8. Всяка една добавена в количката за покупки Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Купи“ и след като сайтът зареди пълната информация за контретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка).

Чл.9. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес (“ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ не носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл). В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва, само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

Чл.10 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

IV. Цени

Чл. 11 (1) Цените на стоките, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

V. Плащане

Чл.13 (1) Заплащането на поръчаната стока се извършва чрез наложен платеж /плащане в брой на куриера при доставката/.

(2) За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

VI. Рекламация 

Чл. 14 Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.

Чл. 15 (1) Потребителят има право да се откаже от поръчката, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

(2) Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес – електронна поща: office@osmbg.com. За да е валиден отказът, потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, двете си имена, имейл адреса (електронната поща), оставени в поръчката, стойността на поръчката.

(3)  В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, последният се задължава да върне сумата, а Клиента стоката, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Клиентът се задължава да предостави банкова сметка, по която да му бъде възстановена сумата.

(4) Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.

(5) Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид – стоките не следва да са скъсани, омачкани, изцапани или използвани.

(6) Потребителят заплаща разходите за връщането на стоките.

(7) Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, като Клиентът поема разходите за връщането.

VII. Интелектуална собственост

Чл. 16 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/(включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/, “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 17 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/.

Чл. 18 “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 19 Нищо в сключения между “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/.

Чл. 20 Всякакво съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

Чл. 21 Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

Чл. 22 Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

VIII. Прекратяване и разваляне на договора

Чл. 23 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращането на поръчката.

Чл. 24 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 25 Договорът се прекратява и с изпълнението на поръчката.

IХ. Органи, регулиращи дейността

Чл. 26 Органите, регулиращи дейността на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 Х. Изменение на общите условия

Чл. 27  “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ може да изменя настоящите общите условия по всяко време чрез публикуването им в сайта.

Чл. 28 “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Чл. 29 (1)Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта и са задължителни за всички потребители/клиенти.

(2)Възможно е промените да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки, в случай, че това е предвидено по закон.

ХI. Допълнителни условия

Чл. 30 Общите условия на “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ са задължителни за всички потребители на Сайта.

Чл. 31 Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Чл. 32 Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

Чл. 33 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимост на останалите разпоредби.

Чл. 34  “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради разлика в характеристиките на дисплея, от който се разглежда продукта (на различни монитори, например, цветовете могат да изглеждат различно!).

Чл. 35 Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ по всяко време и могат да съдържат технически грешки.

Чл.36 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Чл. 37 Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача.

Чл. 38 Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ на посочените в раздел „контакти” на сайта email или телефон. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация, без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

Чл.39 В случай на необичайно голям трафик от интернет мрежата към сайта, “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

Чл. 40 “ОСМ БГ партнър” ЕООД /shop.osmbg.com/ може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

Чл. 41 Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 42 Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

Чл. 43 Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

XII. Приложимо право 

Чл. 44 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.