Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за това как “ОСМ БГ партнър“ЕООД /shop.osmbg.com/ третира Вашите лични данни като администратор на лични данни; задейностите по обработване на лични данни; целите, за които се обработват данните; мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни; правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/2016/679 на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде Вашето име, ЕГН, имейл, телефонен номер, адрес, IP адрес и др.

 

 1. Данни за администратора и за контакт с него.

„ОСМ БГ партнър“ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 205316829, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

ДРУЖЕСТВОТО е със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. Младост 3, бл.383, вх.1, партерен етаж, оф.2, e-mail: office@osmbg.com

ДРУЖЕСТВОТО е администратор на лични данни и като такъв обработва лични данни във връзка със своята дейност.

Своите искания може да изпращате на адреса на седалището на ДРУЖЕСТВОТО – гр.София, ж.к. Младост 3, бл.383, вх.1, партерен етаж, оф.2 чрез препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка /с цел доказване/.

Преди да изпратите каквото и да било искане трябва преди това да проверите за актуалния адрес на ДРУЖЕСТВОТО или в ТРРЮЛНЦ.

“ОСМ БГ партнър“ЕООД /shop.osmbg.com/  е електронен магазин, който осъществява услуги на информационното общество по смисъла на Закона на електронната търговия. shop.osmbg.com се поддържа от „ОСМ БГ партнър“ЕООД.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

Ние държим Вашите лични данни да са добре защитени.

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор за покупко-продажба с цел да изпълним задълженията си по него;

Ще се стараем настоящите политики да бъдат поддържани кратки и разбираеми, за да не се изгубите в огромно количество текст.

Всички въпроси, неуредени в тази политика са регламентирани в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и са задължителни за всички държави-членки на ЕС.

„ОСМ БГ партнър“ЕООД /shop.osmbg.com/ събира и обработва следните категории лични данни:

 • име,
 • адрес за доставка
 • e-mail
 • телефон за връзка
 • в случай, че желаете да Ви бъде издадена фактура на физическо лице, предмет на обработка ще бъде и Вашият ЕГН

“ОСМ БГ партнър“ЕООД /shop.osmbg.com/  обработва лични данни за следната целите – изпълнение на поетите от него задължения във връзка с подписани договори и свързаните с това законови изисквания за продажба на стоки.

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни, но ще сме в невъзможност да изпълним поръчката.

 1. Предоставяме лични данни на трети лица

Ние не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставяме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

“ОСМ БГ партнър“ЕООД /shop.osmbg.com/  предоставя личните данни, които обработва на:

 • обработващо лице за нуждите на счетоводството
 • държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ и др.п.) във връзка с изпълнение на задължения, свързани със ЗДДС, ЗДДФЛ, ДОПК, Закон за счетоводството и други свързани законови и подзаконови нормативни актове;
 • куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяваната кореспонденция и получаване на поръчаната стока.
 1. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на лични данни “ОСМ БГ партнър“ЕООД /shop.osmbg.com/  обработва данните за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  българско законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Ние изтриваме Вашите лични данни, след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Например:

 • по Закона за счетоводството и обработка на счетоводни данни (10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят)
 • задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят).

“ОСМ БГ партнър“ЕООД /shop.osmbg.com/  изтрива личните данни след изтичане срока на съхранение, отпадане на основанието за обработване или след оттегляне на даденото съгласие.

 1. Права на физическите лица – субекти на данни.

Субектите на лични данни имат следните права:

 1. право да бъдат информирани
 2. право да получат потвърждение и уведомление за съдържанието на свързани с тях лични данни, които се обработват /правото на достъп/
 3. право на коригиране на неточни или непълни данни
 4. право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание /правото „да бъдеш забравен”/
 5. право да искат ограничаване на обработването
 6. право на възражение
 7. право да бъдат уведомени за нарушение на сигурността на личните им данни
 8. право да оттеглят съгласието си за обработване на личните им данни по всяко време

6. Право на възражение

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 1. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да се обърнете към съда.

 1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

“ОСМ БГ партнър“ЕООД /shop.osmbg.com/  не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

 1. Въведени от ДРУЖЕСТВОТО мерки за защита на личните данни.

ДРУЖЕСТВОТО  обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. ДРУЖЕСТВОТО  е въвел и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано използване на Вашите данни. Мерките са подробно разписани във Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни. При изявено желание от Ваша страна може да получите пълният текст на Вътрешните правила.